Díkůvzdání

RABÍNDRANÁTH THÁKUR

Díkůvzdání

Ti, kteří kráčejí na cestě pýchy,
deptajíce lahodný život svými kroky,
poskvrňujíce něžnou zeleň země
svými krvavými šlépějemi,     

nechť se radují a díky tobě, Pane,
protože jim patří dnešek.     

Já však jsem povděčen, že můj
úděl je mezi pokornými, kteří trpí 
a nesou břímě moci, skrývají své 
tváře a dusí své vzlykání v temnotě.     

Neboť každý záchvěv jejich bolesti
vybil se v tajemné hloubce tvé noci
a každá urážka byla zahrnuta 
ve tvé veliké ticho.   

A jejich je zítřek.   

Ó Slunce, ozař svým východem 
krvácející srdce, rozkvétající jitřním
kvítím a sežehni hýření při pochodních
pýchy v popel.